After a landslide check for people who may have been trapped in debris. Direct rescuers to their location. Do not enter the landslide area alone. You may also become injured or trapped.

Preparedness for Response Messages(30)
53/55
prev next
After a landslide check for people who may have been trapped in debris. Direct rescuers to their location. Do not enter the landslide area alone. You may also become injured or trapped.
पहिरापछि ढुभ्̈ा–माटाका फन्दामा परेका हुन सक्ने मानिसहरूका बारेमा जाँच गर्नुहोस् । उद्धारकर्ताहरूलाई फन्दामा परेका ठाउँ देखाइदिनुहोस् । पहिरो गएको क्षेत्रमा एक्लै नपस्नुहोस् । तपाईँलाई पनि चोटपटक लाग्न सक्छ अथवा तपाईँ फन्दामा पर्न सक्नुहुन्छ ।