During heavy rainfall, listen for rumbling sounds that may indicate an approaching landslide. If you hear a rumbling sound, move away from the noise immediately to safer ground away from the landslide.

Preparedness for Response Messages(30)
44/55
prev next
During heavy rainfall, listen for rumbling sounds that may indicate an approaching landslide. If you hear a rumbling sound, move away from the noise immediately to safer ground away from the landslide.
भारी वर्षा भएको समयमा पहिरो नजिकै आइरहेको छ भनी सक्ष्́ेत गर्ने गडगडाहटको आवाज सुन्नुहोस् । यदि तपाईँले गड्गडाहटको आवाज सुन्नुभयो भने यस्तो आवाज आएको ठाउँबाट तुरून्तै पहिरोभन्दा टाढा सुरक्षित ठाउँमा जानुहोस् ।