Mitigate your landslide risk by avoiding cutting down trees. Practicing land conservation on farmed hillsides such as terracing is more effective for growing crops.

Mitigate your landslide risk by avoiding cutting down trees. Practicing land conservation on farmed hillsides such as terracing is more effective for growing crops.
रूखहरू काट्न छोडेर पहिरो जाने जोखिमलाई कम गर्नुहोस् । खेती गरिइने पहाडी क्षेत्रमा गरा–गरा बनाएर खेती गर्नेजस्ता भूसंरक्षणका प्रचलन बाली–नाली लगाउनका लागि बढी प्रभावकारी हुन्छन् ।