Understand risk: Assess your house with an earthquake engineer to know how to strengthen your home and also find safe locations inside the house.

Understand risk: Assess your house with an earthquake engineer to know how to strengthen your home and also find safe locations inside the house.
जोखिमका बारेमा थाहा पाउनुहोस् ः आप्mनो घरलाई कसरी बलियो बनाउने र घरभित्र सुरक्षित स्थान पनि पत्ता लगाउने भन्ने बारेमा भूकम्पसम्बन्धी इन्जिनियरब̊ारा आप्mनो घरको लेखाजोखा गराउनुहोस् ।

App Products with this message