Fire safety: Turn off gas and electricity when not in use. Put out flames such as cigarettes, cookers, heaters and lamps to prevent fires.

Fire safety: Turn off gas and electricity when not in use. Put out flames such as cigarettes, cookers, heaters and lamps to prevent fires.
आगलागीबाट सुरक्षा ः प्रयोग नभएको समयमा ग्यास र बिजुलीबत्ती बन्द गर्नुहोस् । आगलागीको रोकथाम गर्नका निमित्त चुरोट, कुकर, हिटर र बत्तीमा भएका आगो अथवा ज्वाला निभाउनुहोस् ।

App Products with this message