Learn first aid: Learn basic first aid skills and be prepared for an emergency. First aid skills will help you treat yourself and your family from minor injuries. Maintain and refresh those skills at least every three years.

Preparedness for Response Messages(17)
14/26
prev next
Learn first aid: Learn basic first aid skills and be prepared for an emergency. First aid skills will help you treat yourself and your family from minor injuries. Maintain and refresh those skills at least every three years.
प्राथमिक उपचार सिक्नुहोस् ः प्राथमिक उपचारका आधारभूत सीप सिक्नुहोस् र आपत्कालीन परिस्थितिका लागि तयार रहनुहोस् । प्राथमिक उपचारसम्बन्धी सीपले सामान्य चोटपटकमा तपाईँ आफंैलाई र परिवारलाई सामान्य चोटपटकमा उपचार गर्न मदत पुग्नेछ । ती सीपहरूलाई कम्तीमा पनि ३ वर्षमा एकपटक ताजा पार्र्नुुहोस् र पुनर्ताजगी प्रशिक्षण लिनुहोस् ।

App Products with this message