Ask your local authorities if your community has a flood early warning system. If so, understand the early warning system to help prepare for floods.

Ask your local authorities if your community has a flood early warning system. If so, understand the early warning system to help prepare for floods.
तपाईँको समुदायमा बाढीसम्बन्धी पूर्व–चेतावनी प्रणाली छ कि छैन भनी स्थानीय अधिकारीहरूलाई सोध्नुहोस् । यदि छ भने बाढीका लागि तयारी गर्नका लागि मदत गर्नका निमित्त पूर्व–चेतावनी प्रणालीका बारेमा थाहा पाउनुहोस् ।