If you live on the flood plain of a river which is sometimes covered by water, raise the floor of your house at least 3 feet above ground level on a solid plinth of stones or other strong materials. This will help you to stay dry and safe in the event of

If you live on the flood plain of a river which is sometimes covered by water, raise the floor of your house at least 3 feet above ground level on a solid plinth of stones or other strong materials. This will help you to stay dry and safe in the event of flooding
यदि तपाईँ कुनै समयमा पानीले ढाकेको र नदीको बाढीले बनाएको सम्म ठाउँमा बस्नुहुन्छ भने कडा ढुभ्̈ा अथवा अन्य बलिया सामग्रीहरूबाट बनाइएको बलियो जगमा जमिनको सतहभन्दा कम्तीमा पनि ३ फीटमाथि तपाईँको घरको भुईं उठाउनुहोस् । यसबाट बाढीको समयमा सुक्खा र सुरक्षित रहन तपाईँलाई मदत हुन्छ ।