Are you ready? Prepare a flood evacuation plan with your family. Agree on a meeting point at a safe place on high ground outside your home, such as a community flood platform if you have one. Establish safe evacuation routes to the meeting point for your

Preparedness for Response Messages(30)
26/55
prev next
Are you ready? Prepare a flood evacuation plan with your family. Agree on a meeting point at a safe place on high ground outside your home, such as a community flood platform if you have one. Establish safe evacuation routes to the meeting point for your family and livestock
के तपार्इं तयार हुनुहुन्छ ? परिवारसँग मिलेर बाढी जाने समयमा सुरक्षित आश्रयस्थलका बारेमा योजना तर्जुमा गर्नुहोस् । यदि तपाईँको समुदायमा सामुदायिक बाढी मञ्चजस्ता तपाईँको घरबाहिर अग्लो जमिनमा रहेको सुरक्षित स्थानमा भेट्ने ठाउँका बारेमा सहमति कायम गर्नुहोस् । आप्mनो परिवार तथा पशुहरूका लागि भेटन् े ठाउँमा जानका लागि सुरक्षित बाटाहरू निर्धारित गर्नुहोस् ।