Earthquakes do not kill people - being unprepared kills. Taking simple steps can save your life.

Earthquakes do not kill people - being unprepared kills. Taking simple steps can save your life.
भूकम्प आफैबाट मानिसहरूको मृत्यु हुँदैन– यसका लागि तयार नहुनाले मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ । साधारण कदमहरू चालेर तपाईँ आफ्नो ज्यान जोगाउन सक्नुहुन्छ ।

App Products with this message