Fire can happen at any time. The most common source of fires involve: gas stoves and heaters, smoking materials, electrical overload/appliances, and the burning of garbage or debris in an uncontrolled manner.

Fire can happen at any time. The most common source of fires involve: gas stoves and heaters, smoking materials, electrical overload/appliances, and the burning of garbage or debris in an uncontrolled manner.
आगलागी जुनसुकै समयमा हुन सक्छ । आगललागीका मुख्य स्रोतहरूमा यी पर्छन् ः स्टोभ र हिटर, चुरोट÷तमाखु खाने सामग्री, बिजुलीमाथि चाहिनेभन्दा बढी चाप (electrical overload)/बिजुलीका उपकरण र अनियन्त्रित रूपमा फोहोर–मैला अथवा भत्के–बिग्रेका टुक्राटाक्री (debris) बाल्ने काम ।