Repair buildings safely: Consider earthquake and fire safety. A building code compliant home can save lives and property.

Repair buildings safely: Consider earthquake and fire safety. A building code compliant home can save lives and property.
घरहरूको मरम्मत सुरक्षापूर्वक गर्नुहोस् ः भूकम्प तथा आगलागीबाट सुरक्षामाथि विचार गर्नुहोस् । भवन संहिताको पालन गरिएको घरबाट धन–जनको सुरक्षा हुन सक्छ ।

Audio Products with this message

App Products with this message