Being prepared starts with you. Be prepared and know what to do when disaster strikes. Taking simple steps can save your life.

Being prepared starts with you. Be prepared and know what to do when disaster strikes. Taking simple steps can save your life.
तयार हुने काम तपाईँबाट नै सुरू हुन्छ । जब जमिन हल्लन थाल्छ, त्यस सममयमा के गर्ने भनी तयार हुनुहोस् र के गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनुहोस् । साधारण कदमहरू चालेर तपाईँ आफ्नो ज्यान जोगाउन सक्नुहुन्छ ।

App Products with this message